Meie veebileht kasutab "küpsiseid" (cookies). Sel viisil muudame oma veebisaidi lehitsemise teie jaoks meeldivaks kogemuseks ja saame muuta oma saiti paremaks. Selle veebilehe kasutamisel nõustute küpsiste kasutamisega. Alternatiivina võite küpsiste haldamiseks kasutada veebilehitseja seadistusi.
× Sulge

Abi / Tingimused

Internetipoe www.h2.ee kaupade ostu- ja müügitingimused

 

Üldtingimused

  • Internetipoe www.h2.ee kaupade ostu- ja müügitingimustes (edaspidi: tingimused) määratakse kindlaks Handler Estonia OÜ, registrikood 14164366, juriidiline aadress Läänemere tee 68–47, 13914 Tallinn, Harjumaa, Eesti Vabariik (edaspidi: müüja) ja internetipoes www.h2.ee kaupa ostvate isikute (edaspidi: ostja) vahelised suhted.
  • Ostja nõustub nende tingimustega, ostes kaupa internetipoe www.h2.ee kodulehelt. Kui ostja ei nõustu nende tingimustega, ei tohi ta tellimust esitada.
  • Müüja säilitab ühepoolse õiguse tingimusi muuta või täiendada. Muudatused ja täiendused jõustuvad siis, kui need on avaldatud kodulehel www.h2.ee ja kehtivad kõigi nende tehingute kohta, mis on sõlmitud pärast avaldamist.

Ostu-müügilepingu sõlmimine

  • Tehes ostu internetipoes www.h2.ee, sõlmib ostja müüjaga kauglepingu ostu ja müügi kohta. Ostu-müügileping peetakse sõlmituks hetkel, mil ostja on internetipoes valinud kauba, vormistanud ostukorvi, kinnitanud oma nõusolekut nende tingimustega ja vajutanud nuppu „Saada tellimus”.
  • Ostu-müügileping on lepingupooltele siduv kuni lepingust tulenevate kohustuste täieliku täitmiseni.

Isikuandmete kaitse

  • Enne internetipoes www.h2.ee ostu tegemist peab ostja end internetipoe kodulehel registreerima ja märkima oma isikuandmed, mis on vajalikud ostja identifitseerimiseks, lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks (internetipoes kauplemise tagamiseks).
  • Ostja nõustub, et tema märgitud e-posti aadressil saadetakse edaspidi infoteateid maksete ja tarne kulgemise kohta.
  • Ostjal on õigus tutvuda oma isikuandmetega, mida müüja kasutab ja nende haldamisega, nõuda paranduste tegemist, tühistada oma isikuandmed või katkestada isikuandmete kasutamisega seotud toimingud, kui müüja kasutab neid andmeid ebaseaduslikult või kui isik ei nõustu oma isikuandmete kasutamisega.
  • Müüja kohustub mitte levitama ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud müüja partnerid, kes tarnivad kaupa või osutavad muid ostja tellimusega seotud teenuseid. Kõigil muudel juhtudel võib ostja isikuandmeid avaldada kolmandatele isikutele üksnes Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras ja vastavuses Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud isikuandmete kaitse üldmäärusega.
  • Ostja kinnitab, et on aru saanud oma õigusest keelduda oma isikuandmete märkimisest, kuigi on teadlik, et ebakorrektsete isikuandmete märkimise korral ja/või nimetatud eesmärkidel kasutamise keelamise korral ei saa müüja lepingut sõlmida ja/või täita.

Müüja õigused ja kohustused

Müüja õigused

   • Mitte alustada tellimuse täitmist, kui nõutud ettemakse ei ole ostja tellitud kauba eest laekunud.
   • Tühistada tellimus, kui ostja ei ole kauba tarnimise hetkeks tellimuse kogusummat tasunud. Erandiks on juhtumid, kui ostja ja müüja on kokku leppinud teisiti.
   • Lepingu kehtivus ühepoolselt lõpetada ja müüa kaup kolmandatele isikutele, kui ostja ei ole kaupa vastu võtnud 14 kalendripäeva jooksul alates päevast, mil ostjat on kauba saatmisest teavitatud. Sel juhul saab ostja kauba eest tasutud ettemakse summa tagasi pärast seda, kui kaup on müüdud kolmandale isikule.
   • Igal ajal taganeda tellimuse täitmisest, kui selgub, et mingil müüjast mitteoleneval põhjusel ei ole võimalik tellimust täita või selleks on märkimisväärseid takistusi. Müüja teatab tellimuse täitmise tühistamisest ostjale viivitamata e-posti või telefoni teel. Ostja nõudmisel peab müüja esitama kirjaliku põhjenduse tellimuse täitmisest taganemise kohta. Tellimuse täitmisest taganemise korral peab müüja ettemakstud rahasumma 5 tööpäeva jooksul ostjale tagastama.
   • Ilma eelneva hoiatuseta piirata või peatada internetipoe www.h2.ee kasutamise õigus ja/või kustutada ostja registreering internetipoes, kui ostja püüab häirida internetipoe tegevust või rikub selle lepingu tingimusi. Müüja ei vastuta eelnimetatud tegevuse tagajärjel ostjale tekkinud kahjude eest.
   • Omal äranägemisel piirata pakutavaid kaupu või peatada ostja juurdepääs internetipoele, samuti piirata või peatada ostu sooritamise võimalus selle ostja puhul, kes internetipoes ostlemisel ei täida võetud kohustusi.
   • Algatada hagi ostja vastu Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras, kui ostja on kauba vastuvõtmisest põhjendamatult keeldunud ja/või müüjat eksitanud.
   • Müüjal on ka muud õigused nende tingimuste ja Eesti Vabariigi õigusaktide alusel.

Müüja kohustused

   • Tutvustada ostjatele neid tingimusi.
   • Luua kõik tingimused, et ostja saaks internetipoodi nõuetekohaselt kasutada, kuid müüja ei anna mingit garantiid, et internetipood tegutseb ilma katkestusteta või et andmeedastus toimub häireteta. Müüja ei vastuta mingite kahjude eest, mis on ostjale tekkinud seoses internetipoe www.h2.ee tegevuse häiretega.
   • Esitada teavet kauba ja selle valmistaja kohta.
   • Tarnida ostjale tema tellitud kaupu nende tingimuste kohaselt. Kui ajal, mil müüja täidab tellimust, muutuvad kaupade hinnad ja/või tarnetähtajad, teavitatakse ostjat viivitamata tarnetingimuste muutusest, et saada talt kinnitus uute tellimuse täitmise tingimuste kohta. Müüja peab ostjat teavitama kirjalikult ostja märgitud e-posti aadressil ja/või telefoni teel.
   • Tagada ostjale taganemisõiguse kasutamise võimalus.
   • Vaadata läbi ostjate pretensioonid, lahendada need võimaluse korral ja tingimustes sätestatud korras.
   • Müüja kohustub täitma nendes tingimustes ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud nõudeid.

Ostja õigused ja kohustused

Ostja õigused

   • Soetada kaupu internetipoes www.h2.ee nende lepingutingimuste ja Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt.
   • Taotleda tasutud makse tagastamist juhul, kui müüja ei saa lepingu tingimusi täita.
   • Kasutada taganemisõigust.
   • Esitada pretensioone kauba töövõime kadumise kohta selle kasutamise ajal neil juhtudel, mille suhtes kehtivad kauba garantiikohustused.
   • Ostjal on ka muud õigused nende tingimuste, tarbijakaitseseaduse ja Eesti Vabariigi õigusaktide alusel.

Ostja kohustused

   • Tutvuda nende tingimustega.
   • Tellimuse vormistamisel sisestada vajaliku kauba täpne number valmistaja kataloogi järgi. Ostja võtab ise vastutuse kauba valiku eest.
   • Pärast ostu-müügilepingu sõlmimist arveldada kaupade eest tellimuses näidatud hinna kohaselt, samuti tasuda nende tarnimise eest ja võtta tellitud kaubad vastu 7 tööpäeva jooksul alates päevast, mil ostjat on kauba saatmisest teavitatud.
   • Kauba kättesaamisel allkirjastada kulleri MDU (Mobile Device Unit), mis tõendab müüja saadetud kauba kättesaamist.
   • Parandada isikuandmete muutumise korral viivitamata oma registreerimisandmed internetipoes www.h2.ee.
   • Mitte edasi anda kolmandatele isikutele internetipoodi www.h2.ee sisenemise andmeid.
   • Ostja kohustub täitma ka muid nendes tingimustes ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud nõudeid.

Kaupade hinnad ja tasumise kord

  • Tellimuse koguhinna moodustab kõikide kaupade hindade summa.
  • Hinnad on määratud eurodes. Müüja on käibemaksukohustuslane. Käibemaks on arvestatud hinna hulka.
  • Kaupade tarnekulud ei ole arvestatud internetipoes www.h2.ee nimetatud hinna hulka. Need kulud on kajastatud vormistatud tellimuses ja ostjale koostatud arvel.
  • Tarnekulud määratakse individuaalselt iga tellimuse kohta, võttes arvesse tarneaadressi, tarne viisi, tellitud kauba kaalu ja suurust.
  • Müüja säilitab õiguse teha hinnakirjas muudatusi. Kui ostja on teinud tellimuse enne hinnamuutuste jõustumist, kehtib kauba kohta hind, mis on märgitud arvele tellimuse registreerimise hetkel.
  • Ostja tasub kauba eest eurodes müüja väljastatud arve alusel.
  • Ostja tasub kauba ja tarnimise eest, tehes ettemakse pangaülekande teel ja kandes arvel märgitud summa müüja pangakontole. Pärast tellimuse saamist koostab müüja ostjale arve ja saadab selle märgitud e-posti aadressil. Tellimuse käitlemist alustatakse pärast seda, kui tasu on laekunud müüja pangakontole.
  • Ostja tasub makse 5 tööpäeva jooksul. Kui ostja ei ole määratud tähtajal arvele märgitud rahasummat tasunud, lähtutakse seisukohast, et ostja taganeb lepingu tingimuste täitmisest ja seega on müüjal õigus lepingu täitmine peatada.

Kaupade tarnimine

  • Kaubad tarnib kullerteenuste osutaja või kasutatakse ostja valikul muud tarnevõimalust.
  • Kullerteenuste tasu sõltub tarneaadressist, kaupade kaalust ja suurusest.
  • Müüja säilitab õiguse muuta tarnetasu vastavuses selle müüjast sõltumatu muutumisega.
  • Keskmine kaupade tarnetähtaeg on 10 tööpäeva. Kui varuosade staatus on „Kohaletoimetamine viibib” ja müüja ei saa tagada, et kaup tarnitakse ettenähtud tarnetähtajal, teatab müüja tarneaja muutusest viivitamata ostjale e-posti aadressil või telefoni teel. Sel juhul on ostjal õigus tellimus tühistada, teatades sellest müüjale ja nõuda tasutud rahasumma tagastamist. Müüja peab tasutud rahasumma 5 tööpäeva jooksul ostjale tagastama.
  • Kulleri kasutamisel ostja allkirjastab tellimuse vastuvõtmisel kulleri MDU (Mobile Device Unit), kinnitades, et tellimus on kättesaamisel heas seisundis ja ilma väliste defektideta (mida võib näha kauba välisel vaatlemisel) ning tal ei ole pretensioone tellitud kauba ega selle pakendi suhtes. Kui leitakse, et kaup ei vasta nõuetele ja ostjal on pretensioone, on tal õigus tellitud kauba vastuvõtmisest keelduda ja nõuda müüjalt tasu tagastamist.
  • Kaup peetakse ostjale üleantuks, kui kaup on tarnitud ostja märgitud aadressil, olenemata sellest, kas kauba võtab tegelikult vastu ostja või tema volitatud esindaja. Kui ostja või tema volitatud esindaja ei viibi varem kokkulepitud ajal tellimuses nimetatud tarneaadressil või ta ei võta seda vastu, tagastatakse kaup müüja lattu ja ostja peab uue vedamise eest tasuma kehtivate tarnetariifide kohaselt.
  • Tellimus peetakse täidetuks hetkel, mil see on ostjale või tema esindajale üle antud, tellimuse kättesaamist on kinnitatud ostja või tema esindaja allkirjaga kulleri MDU-l (Mobile Device Unit).

Taganemisõigus ja taganemise kord

  • Ostjal on taganemisõigust kasutades õigus põhjust nimetamata ostu-müügilepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamise päevast, järgides kauba tagastamise tingimusi. Ostjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda üksnes juhul, kui tarnitud kaup on kvaliteetne, see ei ole vigastatud, seda ei ole kasutatud ega visuaalselt muudetud. Selles punktis sätestatud õigust sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda võib kasutada üksnes see ostja, keda tarbijakaitseseaduse tingimuste järgi saab pidada tarbijaks, s.o füüsiliseks isikuks, kes avaldab soovi omandada, omandab või võib omandada või kasutada kaupa või teenust eesmärgil, mis ei ole seotud tema majandus- või kutsetegevusega.
  • Et taganemisõigust kasutada, peab ostja esitama vabas vormis koostatud allkirjastatud taganemisavalduse, kus on märgitud ostja ees- ja perekonnanimi, ostja aadress, kauba tellimiskuupäev, varuosa number ja tellimuse number, ning saatma selle e-posti aadressil info@h2.ee.
  • Kauba võib tagastada üksnes müüja pakendis koos tarnedokumentidega.
  • Ostja vastutab kauba komplektsuse ja pakendi eest. Kui kaup ei ole komplekteeritud ja pakendatud ettenähtud korras, on müüjal õigus kauba tagasivõtmisest keelduda ning kauba ja tarnimise eest tasutud raha mitte tagastada.
  • Kui ostja kasutab taganemisõigust, peab ta kauba müüjale tagastama (kui see on juba tarnitud) aadressil Ganību dambis 24a, 31. korpuss, Rīga, LV-1005, põhjendamatult viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva taganemisavalduse saatmise päevast. Tähtaega on järgitud, kui kaup on saadetud tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu.
  • Müüja tagastab ostjale põhjendamatult viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva alates taganemisavalduse saamise päevast ja kauba tagasi saamisest temalt saadud summa, sealhulgas tarbija tasutud tarnekulud (välja arvatud lisakulud, mis on tekkinud seetõttu, et ostja on valinud tarnemeetodi, mis ei ole müüja pakutud odavaim standardne tarnemeetod).
  • Müüja kasutab nimetatud rahasumma tagastamiseks sama maksevahendit, mida kasutas ostja, välja arvatud juhul, kui ostja on sõnaselgelt nõustunud muu maksevahendiga ja ostja ei pea selle maksevahendi kasutamise eest tasuma.
  • Müüjal on õigus ostjalt müügilepingu kohaselt saadud rahasumma tagasimaksmist kinni pidada kuni hetkeni, mil müüja on kauba kätte saanud või ostja on esitanud müüjale tõendi selle kohta, et kaup on tagasi saadetud, olenevalt sellest, kumb on toimunud enne.
  • Ostja vastutab kauba väärtuse vähenemise eest, kui kaupa on kasutatud muul eesmärgil kui kauba olemuse, omaduste ja toimimise väljaselgitamiseks.
  • Ostja katab kõik kulud, mis on seotud tagastatava kauba või asendamiseks mõeldud kauba tarnimisega müüja nimetatud aadressil, välja arvatud juhul, kui tagastatakse või asendatakse ebakvaliteetsed kaubad. Kui ostja avaldab kauba tagastamise soovi selle tarnimise hetkel, tagastatakse kaup isikule, kes selle tarnis.

Garantiikohustused

  • Kaupadele tagatakse seaduses ettenähtud 2 aastane ja tootjatehase garantii. Kui kaubal on garantiiajal ilmnenud tehnilised probleemid, tehakse kauba garantiihooldus kauba tootja kehtestatud garantiihoolduse tingimuste kohaselt.
  • Garantiiperiood algab hetkel, mil müüja annab kauba ostjale üle.
  • Garantii kehtib kauba tootmisvigade kohta. Tootmisvea leidmisel on ostjal õigus nõuda kauba asendamist. Ostjal on õigus nõuda tasutud raha tagastamist, kui kaupa ei saa asendada mõistliku ajavahemiku jooksul.
  • Garantiiteenuse saamiseks peab ostja esitama vabas vormis koostatud reklamatsiooni, millele on lisatud autohooldusettevõtte ametlik otsus varuosa mittevastavuse kohta ja saatma selle e-posti aadressil info@h2.ee. Reklamatsioonis peab olema märgitud ostja ees- ja perekonnanimi, ostja aadress, kauba saatmiskuupäev, varuosa number ja tellimuse number, samuti tootmisvea täpne kirjeldus. Kui viga on visuaalne, tuleb lisada fotod, kus kaubal avastatud viga on selgelt nähtav.
  • Garantiiteenuse saamiseks peab ostja kauba müüjale kätte toimetama.
  • Kauba kvaliteedi kohta saadud pretensioonid lahendatakse Eesti Vabariigi tarbijakaitseseaduse sätete kohaselt.
  • Müüja ei vastuta:
   • ostja hooletuse tõttu kaubale tekkinud vigastuste eest;
   • vigade eest, mis tulenevad kauba ebaotstarbekohasest kasutamisest;
   • toote loomuliku kulumise eest normaalse kasutamise korral;
   • kui autohooldusettevõttes ei ole kauba paigaldamisel kasutatud nõuetekohast varustust;
   • kui autohooldusettevõttes on kaup paigaldatud ilma nõuetekohase litsentsi ja sertifikaadita;
   • kui kauba on paigaldanud töövõtuna isik, kellel ei ole nõuetekohast kvalifikatsiooni.

Lepingupoolte vastutus

  • Müüja vabastatakse vastutusest juhul, kui ostja ei ole tellimuse vormistamisel kontrollinud kauba vastavust selle sõiduki andmete alusel, mille jaoks kaupa tarnitakse.
  • Ostja vastutab kõigi toimingute eest, mille tegemisel on kasutatud tema kasutajanime ja parooli internetipoes www.h2.ee.
  • Ostja vastutab valitud toote sobivuse eest soovitud eesmärgiks, samuti varuosa vale numbri märkimise eest ja selle tagajärjel mittevajaliku varuosa saamise eest. Sel juhul peetakse müüja kohustusi nõuetekohaselt täidetuks (välja arvatud garantiijuhtumid).
  • Lepingupooled vastutavad ostu-müügilepingu rikkumise eest Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.
  • Müüja ei kompenseeri moraalset kahju, mis võib ostjale tema arvates tekkida tarneaja või hinna muutumise või muude asjaolude tõttu nende tingimuste kohaselt.
  • Lepingupooled ei vastuta lepingus sätestatud kohustuse täieliku või osalise täitmata jätmise eest, kui selle põhjuseks on sellised vääramatu jõu asjaolud nagu sõda või sõjategevus, tulekahju, loodusõnnetused, epideemiad, plahvatused, riigiasutuste õigusaktid või tegevus, tolliseaduste muudatused, impordi- ja ekspordipiirangud, mis on tekkinud lepingupoolte tahtest olenemata pärast lepingu sõlmimist, samuti muud erakorralised olukorrad, mis mõjutavad otseselt tingimuste täitmist.

Lõppsätted

  • Kõik ostja ja müüja vahel sõlmitud ostu-müügilepinguga seoses tekkinud lahkarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse lahkarvamused õigusaktides sätestatud korras, vajadusel pöördutakse hagiga Harju Maakohtusse.
  • Müüja kasutab ostjale teadete saatmiseks registreerimisvormis nimetatud e-posti aadressi.
  • Ostja saadab müüjale kõik teated e-posti aadressil info@h2.ee.