We have updated our Purchase terms and Privacy Policy.
By continuing to use our website, you confirm that you are familiar with the current documents and conditions, and agree to the changes and give consent to the use of cookies that we use to provide you with better service.
You can control the use of cookies in your browser settings.
× Sulge

Privaatsuspoliitika

"HANDLER ESTONIA" OÜ privaatsuspoliitika

"HANDLER ESTONIA" OÜ, reg.nr. 14164366 (edaspidi tekstis – Handler Estonia), veebilehe https://h2.ee/ kasutamisel võidakse Kliendilt nõuda isikuandmeid, seal hulgas, sellist teavet, mis on nõutav veebilehel registreerumiseks, sõidukite varuosade soetamiseks või küsimuste esitamiseks. Firmale Handler Estonia edastatud isikuandmeid kasutatakse maksimaalse tähelepanelikkuse ja konfidentsiaalsusega, üksnes teabenõude sihtotstarbe kohaselt. Handler Estonia teostab käesolevate Privaatsuspoliitika eeskirjade kohaselt ainult sellist Klientide isikuandmete töötlemist, mis lähtub Kliendi vabatahtlikust nõusolekust või Läti Vabariigi kehtivastest normatiivaktidest, lepingulistest suhetest, samuti firma Handler Estonia seaduslike huvide kaitsest.

Teabe töötlemine ja kasutamine

Käesoleva Privaatsuspoliitika raames käsitletakse “isikuandmetena” igasugust informatsiooni, mis võimaldab Klienti otseselt või kaudselt tuvastada, ning mida Handler Estonia omandab Kliendi nõusolekul.

Handler Estonia kasutab Kliendi isikuandmeid selleks, et täita oma kohustusi, mis tulenevad sõidukite varuosade ostude töötlemisest, maksetest ja varuosade tarnimisest, kus Kliendi isikuandmeid kasutatakse järgmisel otstarbel: Klientidega suhete hoidmiseks, arvestuseks, arveteteks, auditiks, kaupade müümiseks, krediitkaartide ja muude arvelduskaartide autoriseerimiseks, turvameetmeteks, haldus-ja juriidilistel eesmärkidel, püsiklientide haldusprogrammideks, süsteemi testimiseks, ülalhoidmiseks, laiendamiseks jm. eesmärkideks.

Nimetatud Klientide isiklikku informatsiooni võidakse töödelda järgmistel eesmärkidel:

  • vastamaks Klientide taotlustele ja küsimustele;
  • lahendamaks suvalise Kliendile osutatud teenusega seotud probleeme;
  • valimaks Kliendi vajadustele sobida võivaid tooteid.

Kliendile vajalike teenuste või informatsiooni kvaliteetsemaks osutamiseks võib Klientide isikuandmete kogumine ja kasutamine toimuda järgmiselt:

1. Kontaktinformatsiooni edastamisel (Kliendi eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefon, tarneaadress);

2. Veebilehe https://h2.ee/ vahendusel loodud Kliendikontolt või kasutades küpsiseid (cookies);

3. Tellimuste vormistamisel või ostude sooritamisel meie veebipoes, edastades enda kohta käiva kontaktinformatsiooni või säilitades soovitud ostuviisi kindlaksmääramiseks puuduvad andmed;

4. Liisingutaotluse esitamisel.

Klient on täielikult nõus ning teadvustab endale oma isikuandmete esitamisel firmale Handler Estonia, et Handler Estonia töötleb neid Läti Vabariigis kehtivate normatiivaktide ning käesolevate Privaatsuspoliitika eeskirjade kohaselt.

Kommertssõnumid

Handler Estonia võib saadud isikuandmeid kasutada selleks, et teavitada Kliente oodatavatest sündmustest, huvipakkuvatest kaupadest ning uudistest. Kliendid, kes ei soovi kõnealuseid sõnumeid ja uudiseid saada, võivad oma nime ükskõik millal taoliste sõnumite saajate nimistust kustutada.

Kolmandate isikute ligipääs isikuandmetele

Handler Estonia ei edasta Klienti puudutavat informatsiooni kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Handler Estonia seaduslike, lepinguliste või äriliste eesmärkide saavutamiseks, järgides Läti Vabariigis kehtivaid normatiivakte.

Klientide isikuandmete avaldamine üksikutele kolmandatele isikutele võib toimuda juhul, kui Klientide isikuandmed edastatakse firma Handler Estonia koostööpartneritele, osutamaks Klientidele võimalikult kvaliteetseid teenuseid. Nimetatud kolmandate isikute ja firma Handler Estonia vahel on sõlmitud on sõlmitud leping konfidentsiaalse informatsiooni mitteavaldamise ning andmetöötluse tingimuste kohta.

Andmete säilitamine

Handler Estonia võib Läti Vabariigis kehtivate normatiivaktide järgimisel säilitada Klientide isikuandmeid vajaduse korral ka pärast seda, kui Klient on lõpetanud olemast firma Handler Estonia klient, koostööpartner, kontaktisik jne. Handler Estonia ei säilita Klientide isikuandmeid kauem kui see on vajalik, tulenevalt nende kogumise ja töötlemise eesmärgist.

Küpsiste (“cookies”) kasutamine

Handler Estonia võib teatud juhtudel kasutada küpsiseid, kui see on vajalik meie veebilehe teenuste statistilisi näitajaid iseloomustava teabe töötlemiseks. Küpsiseid kasutatakse andmevoo ja sisu optimeerimise kontrollimiseks. Ükskõik milline töödeldud teave ei sisalda isikusamasust tuvastavaid andmeid.

Viited teistele linkidele

Palume meeles pidada, et käesolev Privaatsuspoliitika kehtib üksnes https://h2.ee/ veebilehe suhtes. Meie veebilehel võivad olla viited teistele linkidele, seepärast soovitame, et Kliendid tutvuksid enne nimetatud linkidel ükskõik missugusel viisil isikuandmete sisestamist kõnealuste linkide privaatsuspoliitikaga.

Me ei vastuta teistel veebilehtedel sisestatud isikuandmete eest.

Muud sätted

Kliendid on kohustatud esitama firmale Handler Estonia aktuaalseid Klientide isikuandmeid. Nimetatud kohustus kehtib ka juhul, kui Klient on tuvastanud, et firma Handler Estonia poolt töödeldud Kliendi isikuandmed on vananenud või ebatäpsed.

Klient võib veebilehel sisestatud isikuandmeid suvalisel ajal kustutada või muuta.

Handler Estonia võib koguda Klientide veebitoiminguid puudutavaid üldandmeid ning kasutada veebilehe kasutajate käitumise seireks veebilehe jälgimiskoodi, et analüüsida kogutud teavet äri edendamise eesmärgil. Antud üldandmeid kasutatakse anonüümselt.

Handler Estonia võib käesolevat Privaatsuspoliitikat ükskõik millal muuta või täiendada. Handler Estonia teeb oma veebilehel teatavaks Privaatsuspoliitika viimase aktualiseerimise kuupäeva. Handler Estonia üritab Privaatsuspoliitika oluliste muutuste korral neid esile tõsta ning võimalusel Kliente hoiatada.

Andmete kustutamine

Kliendil on õigus, esitades firmale Handler Estonia põhjendatud kirjaliku taotluse ning lähtudes Läti Vabariigis kehtivatest normatiivaktidest, saada teavet selle kohta, millised andmed on konkreetse kliendi kohta kogutud, kust andmed pärinevad (andmete allikas), milline on isikuandmete töötlemise eesmärk, kes on isikuandmete saajad (kasutajad) jne.